English

Algemene Voorwaarden

 1. Van Rijckevorsel Mencke B.V. ("Van Rijckevorsel Mencke") is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, die zich ten doel stelt het beoefenen van de advocatuur. Van Rijckevorsel Mencke is statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73405825.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die aan Van Rijckevorsel Mencke wordt gegeven en op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan, aanvaard door en uitgevoerd door Van Rijckevorsel Mencke, ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door één of meer bepaalde aan Van Rijckevorsel Mencke verbonden personen wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is uitgesloten. Onder "aan Van Rijckevorsel Mencke verbonden personen" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die voor of ten behoeve van Van Rijckevorsel Mencke en/of een van haar groepsmaatschappijen, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam is of is geweest.
 4. Deze algemene voorwaarden gelden onverminderd ten behoeve van alle aan Van Rijckevorsel Mencke verbonden personen en alle derden die bij de uitvoering van enige opdracht door Van Rijckevorsel Mencke worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk zijn of kunnen zijn. Al hetgeen in deze algemene voorwaarden ten behoeve van Van Rijckevorsel Mencke is bedongen, geldt als een jegens hen onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Van Rijckevorsel Mencke en alle aan Van Rijckevorsel Mencke verbonden personen voor de gevolgen van aanspraken van derden die voortvloeien uit of in verband staan met de uitvoering van een opdracht, waaronder begrepen mogelijke kosten van juridische bijstand, tenzij de aanspraak een gevolg is van een door Van Rijckevorsel Mencke gemaakte beroepsfout.
 6. Op grond van geldende regelgeving is Van Rijckevorsel Mencke onder meer verplicht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen, na te gaan of van verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties sprake is en in voorkomende gevallen de relevante autoriteiten hiervan op de hoogte te stellen, zonder de opdrachtgever hierover te informeren. De opdrachtgever bevestigt hiermee bekend en akkoord te zijn en alle benodigde gegevens te zullen verstrekken.
 7. Indien Van Rijckevorsel Mencke persoonsgegevens verwerkt, al dan niet in verband met de uitvoering van een opdracht, vindt deze verwerking plaats in overeenstemming met het privacybeleid van Van Rijckevorsel Mencke. Dit beleid is te raadplegen op www.vanrijckevorselmencke.com.
 8. Van Rijckevorsel Mencke is bevoegd bij de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen. Indien Van Rijckevorsel Mencke een derde inschakelt, is Van Rijckevorsel Mencke tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige fout van deze derde. Van Rijckevorsel Mencke heeft de bevoegdheid bedingen ter beperking van aansprakelijkheid die deze derden hanteren mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 9. De opdrachtgever stemt ermee in dat Van Rijckevorsel Mencke bij communicatie gebruik maakt van al dan niet door derden aangeboden digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. Van Rijckevorsel Mencke is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke diensten.
 10. Van Rijckevorsel Mencke heeft geen Stichting Beheer Derdengelden.
 11. Tenzij anders is overeengekomen, wordt het aan Van Rijckevorsel Mencke verschuldigde honorarium vastgesteld aan de hand van de aan de opdracht bestede uren, vermenigvuldigd met de van tijd tot tijd door Van Rijckevorsel Mencke vastgestelde tarieven. Ten behoeve van de opdracht gemaakte of te maken onkosten worden separaat in rekening gebracht.
 12. Alle door Van Rijckevorsel Mencke in rekening te brengen bedragen worden verhoogd met de toepasselijke BTW en andere verplichte belastingen, toeslagen en vergelijkbare verhogingen. De betalingstermijn is 15 dagen te rekenen vanaf de declaratiedatum. Bij gebreke van tijdige betaling is Van Rijckevorsel Mencke zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Van Rijckevorsel Mencke mag te allen tijde een onmiddellijk te betalen voorschot vragen voor verrichte of te verrichten werkzaamheden en haar dienstverlening opschorten of beëindigen indien de opdrachtgever een voorschotnota of declaratie niet tijdig voldoet.
 13. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. De verzekerde som onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Van Rijckevorsel Mencke bedraagt – inclusief het toepasselijke eigen risico – maximaal EUR 5.000.000,- per aanspraak. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart één jaar na de dag waarop de opdrachtgever met eventuele schade bekend is geworden en vervalt uiterlijk na drie jaar.
 14. Op de dienstverlening door Van Rijckevorsel Mencke is de Kantoorklachtenregeling van toepassing. Deze regeling is te raadplegen op www.vanrijckevorselmencke.com en wordt op verzoek verstrekt. De rechtsverhouding tussen Van Rijckevorsel Mencke en een opdrachtgever, alsmede eventuele aansprakelijkstellingen daaronder begrepen, zijn onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 15. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal verkrijgbaar en te raadplegen op www.vanrijckevorselmencke.com. In geval van een geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, is uitsluitend de Nederlandse tekst bindend.

Download onze algemene voorwaarden.